3440890135995282

Rubani (yake - mbili)

Pilot (her - two)

Rubani (yake - moja)

Pilot (her - one)

Mtafiti (yake - moja)

Researcher (her - one)

Mhandisi (yake - mbili)

Engineer (her - two)

Raisi (yake - mbili)

President (her -two)

Mnajimu (yake - moja)

Astrologist (her - one)

Mshairi (yake - mbili)

Poet (her - two)

Mshairi (yake - moja)

Poet (her - one)

Ngumu

Hard

Kuchagua

Selective